Kobe Design University

Kobe Design University

Kobe Design University – Collectif de design basé à Kobe (Japon).